Lifespace UX “Shichu no Sankyo”
Concept — The TEA-ROOM
Space Design — Fumihiko Sano
Interior Styling — Kenichi Yamada, Minori Sato
Book Direction — Hiroyuki Yamaguchi

Client — Sony
Link — Shichu no Sankyo

Exhibition, InteriorStyling, Yamaken, Sato, 2017
Mark
© Y inc.
Tokyo, Japan