SHIKI
Director — Seitaro Yamazaki (seitaro design)
Designer — Minori Sato

Client — Pica Corp.
Link — SHIKI

Movie, SetDesign, Sato, 2018
Mark
© Y inc.
Tokyo, Japan